Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp trong đầu tư tài chính mà nhà đầu tư sử dụng để dự đoán hướng diễn biến giá cả bằng cách phân tích dữ... Read more »

Đầu tư giá trị

Đầu tư giá trị là một phương pháp đầu tư dựa trên việc tìm kiếm và đánh giá các cổ phiếu có “dư địa tăng trưởng” và được giao dịch dưới giá... Read more »

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là một loại tài sản tài chính được tạo ra từ một tài sản gốc cụ thể, như cổ phiếu, hàng hóa, hoặc tiền tệ, và được giao... Read more »